REM placka22.bas - doplněná verze
REM vytvořeny vlastní fonty pro správné zobrazování češtiny v DOSBoxu
REM oddělena DATA od zdrojového kódu - načítání ze souboru
REM přidány čtyři nové kombinace a melodie
REM hlášení ukončení při chybě načítání
REM 2010-04-10 - 2010-04-18
  

start:
 DEFINT A-Z
 SCREEN 12, 0, 0
 COLOR 15
 fonttype = 0
 ON ERROR GOTO nejsouData
 OPEN "placka.dat" FOR INPUT AS #1
 ON ERROR GOTO vadnaData
  LINE (0, 0)-(639, 239), 1, BF
  LOCATE 2, 13: PRINT " Nahrávám data! "
 DIM text$(34)
  LOCATE 4, 6: PRINT " Texty: ";
  FOR i = 0 TO 33
   PRINT ".";
   INPUT #1, text$(i)
  NEXT i
 DIM font(223, 7, 2)
  LOCATE 6, 6: PRINT " Fonty: ";
  FOR f = 0 TO 1
   FOR r = 0 TO 223
    IF r MOD 8 = 0 THEN PRINT ".";
    FOR s = 0 TO 7
     INPUT #1, font(r, s, f)
  NEXT s, r, f
 DIM m(1 TO 35)
 DIM m$(1 TO 35, 1 TO 215)
  LOCATE 8, 6: PRINT " Hudba: ";
  FOR a = 1 TO 35
   PRINT ".";
   INPUT #1, m(a)
   FOR b = 1 TO m(a)
    INPUT #1, m$(a, b)
  NEXT b, a
 DIM asm AS STRING * 54
  LOCATE 10, 5: PRINT " Driver: ";
  FOR a = 1 TO 54
   PRINT ".";
   INPUT #1, a$
   MID$(asm, a) = CHR$(VAL("&H" + a$))
  NEXT a
 DIM kombr(14)
 DIM kombs(14)
 DIM komb(14, 3, 6)
  LOCATE 12, 2: PRINT " Kombinace: ";
  FOR a = 1 TO 14
   INPUT #1, kombr(a)
   INPUT #1, kombs(a)
   FOR b = 0 TO 3
    PRINT ".";
    FOR c = 0 TO 6 STEP 2
     INPUT #1, komb(a, b, c)
  NEXT c, b, a
 DIM testr(35, 4, 3)
 DIM tests(35, 4, 3)
  LOCATE 14, 5: PRINT " Vzorky: ";
  FOR a = 1 TO 35
   PRINT ".";
   FOR b = 1 TO 4
    FOR c = 0 TO 3
     INPUT #1, testr(a, b, c)
     INPUT #1, tests(a, b, c)
  NEXT c, b, a
 CLOSE #1
 ON ERROR GOTO chybaProgramu
 DEF fns (t) = 41 - (LEN(text$(t)) \ 2)
 GOSUB uvod
 RANDOMIZE TIMER
 GOSUB mouseInit
 DATA 5,5,5,5,5,6,6,5,3,6,5,8,5,6,5,5
 DATA 6,6,6,6,3,6,6,8,3,3,5,3,3,6,8,3
 DATA 3,8,3,8,3,8,5,3,8,6,8,8,3,8,8,8

cekani1:
 a$ = ""
 WHILE a$ = ""
  a$ = INKEY$
  IF a$ = "f" OR a$ = "F" THEN
   fonttype = 1 - fonttype
   GOSUB uvod
   a$ = ""
  END IF
  GOSUB mouseStatus
  IF mb = 1 THEN a$ = "b"
 WEND
 COLOR 15
 CLS

priprava:
 RESTORE priprava
 t = 25: radek = 2: sloupec = fns(t): GOSUB text
 t = 26: radek = 3: sloupec = fns(t): GOSUB text
 t = 27: radek = 30: sloupec = fns(t): GOSUB text
 DIM p(4, 4)
 DIM c(1 TO 4)
 t = 34
 FOR a = 1 TO 4
  text$(t) = CHR$(64 + a): radek = a * 5 + 4: sloupec = 18: GOSUB text
  text$(t) = CHR$(68 + a): radek = a * 5 + 4: sloupec = 63: GOSUB text
  text$(t) = MID$(STR$(a), 2, 1): radek = 5: sloupec = a * 10 + 16: GOSUB text
  text$(t) = MID$(STR$(a + 4), 2, 1): radek = 28: sloupec = a * 10 + 16: GOSUB text
  FOR b = 1 TO 4
losovani:
   c = INT(RND * 4) + 1
   IF c(c) = 4 THEN GOTO losovani
   p(a, b) = c
   c(c) = c(c) + 1
 NEXT b, a

melodie:
REM "Anděl"-6
REM "Batalion"-8
REM "Bedna od whisky"-5
REM "Bratříčku, zavírej vrátka"-5
REM "Dokud se zpívá"-6
REM "Ej, od Buchlova"-6
REM "Holubí dům"-7
REM "Hudsonské šífy"-7
REM "Chlupatý kaktus"-7
REM "Kdyby tady byla taková panenka"-4
REM "Když mě brali za vojáka"-5
REM "Kočka na okně"-6
REM "Krajina posedlá tmou"-6
REM "Motýl"-10
REM "Náhrobní kámen"-5
REM "Něco o lásce"-10
REM "Okno mé lásky"-5
REM "Po starých zámeckých schodech"-7
REM "Pramínek vlasů"-10
REM "Pravda a lež"-9
REM "Prídi ty, šuhajko"-8
REM "Purpura"-6
REM "Santa Lucia"-7
REM "Rikatado"-7
REM "Rosa na kolejích"-9
REM "Řeka hučí"-9
REM "Třešně zrály"-7
REM "Tři kríže"-8
REM "Už se ten Tálínskej rybník nahání"-5
REM "Veď mě dál, cesto má"-8
REM "Zelené pláně"-10
REM "Náš kraj"-7
REM "Dorogoj dlinnoju"-8
REM "Stěnka Razin"-8
REM "Million alych roz"-8

paleta:
 FOR a = 1 TO 4
  READ c(a)
 NEXT a
 DATA 1,12,10,15

sipky:
 FOR a = 1 TO 4
  LINE (a * 80 + 103, 78)-(a * 80 + 143, 78)
  LINE (a * 80 + 143, 78)-(a * 80 + 123, 58)
  LINE (a * 80 + 123, 58)-(a * 80 + 103, 78)
  LINE (a * 80 + 103, 431)-(a * 80 + 143, 431)
  LINE (a * 80 + 143, 431)-(a * 80 + 123, 451)
  LINE (a * 80 + 123, 451)-(a * 80 + 103, 431)
  LINE (146, a * 80 + 35)-(146, a * 80 + 75)
  LINE (146, a * 80 + 75)-(126, a * 80 + 55)
  LINE (126, a * 80 + 55)-(146, a * 80 + 35)
  LINE (492, a * 80 + 35)-(492, a * 80 + 75)
  LINE (492, a * 80 + 75)-(512, a * 80 + 55)
  LINE (512, a * 80 + 55)-(492, a * 80 + 35)
 NEXT a

kombinace:
 FOR a = 1 TO 14
  FOR b = 0 TO 3
   FOR c = 0 TO 6 STEP 2
    LOCATE kombr(a) + b, kombs(a) + c
    COLOR komb(a, b, c)
    PRINT "██";
 NEXT c, b, a
 COLOR 15
 LINE (158, 94)-(480, 416), 14, B
 GOSUB mouseShow
 GOSUB maluj
  

klavesa:
 a$ = INKEY$
 GOSUB mouseStatus
 IF a$ = "" THEN GOTO klavesa

posun:
 IF a$ < "a" OR a$ > "h" THEN
  IF a$ < "1" OR a$ > "8" THEN
   IF a$ = CHR$(27) THEN
    GOTO konec
   ELSE
    GOTO klavesa
   END IF
  ELSE
   IF a$ > "4" THEN
    a = VAL(a$) - 4
    p(0, a) = p(4, a)
    FOR b = 4 TO 1 STEP -1
     p(b, a) = p(b - 1, a)
    NEXT b
   ELSE
    a = VAL(a$)
    FOR b = 0 TO 3
     p(b, a) = p(b + 1, a)
    NEXT b
    p(4, a) = p(0, a)
   END IF
  END IF
 ELSE
  IF a$ > "d" THEN
   a = ASC(a$) - 100
   p(a, 0) = p(a, 4)
   FOR b = 4 TO 1 STEP -1
    p(a, b) = p(a, b - 1)
   NEXT b
  ELSE
   a = ASC(a$) - 96
   FOR b = 0 TO 3
    p(a, b) = p(a, b + 1)
   NEXT b
   p(a, 4) = p(a, 0)
  END IF
 END IF

test:
 PLAY "t255o3l64cde"
 GOSUB maluj
 FOR a = 1 TO 35
  f = 1
  FOR b = 1 TO 4
   FOR c = 1 TO 3
    IF p(testr(a, b, c - 1), tests(a, b, c - 1)) <> p(testr(a, b, c), tests(a, b, c)) THEN f = 0
  NEXT c, b
  IF f THEN GOTO hudba
 NEXT a

delay:
 a$ = INKEY$
 GOSUB mouseStatus
 IF LEN(a$) THEN GOTO delay
GOTO klavesa

konec:
 LINE (160, 16)-(471, 47), 0, BF
 t = 28: radek = 2: sloupec = fns(t): GOSUB text
 t = 29: radek = 3: sloupec = fns(t): GOSUB text
 PLAY "t255o4l2c"
cekani2:
 a$ = INPUT$(1)
 IF a$ = "a" OR a$ = "A" OR a$ = CHR$(13) THEN GOTO ven
 IF a$ = "n" OR a$ = "N" OR a$ = CHR$(27) THEN
  LINE (160, 16)-(471, 47), 0, BF
  t = 25: radek = 2: sloupec = fns(t): GOSUB text
  t = 26: radek = 3: sloupec = fns(t): GOSUB text
  GOTO klavesa
 END IF
GOTO cekani2

ven:
 CLS
 t = 30: radek = 12: sloupec = fns(t): GOSUB text
 t = 31: radek = 13: sloupec = fns(t): GOSUB text
 t = 32: radek = 14: sloupec = fns(t): GOSUB text
 t = 33: radek = 15: sloupec = fns(t): GOSUB text
 t = 30: radek = 16: sloupec = fns(t): GOSUB text
 SLEEP 3
 SCREEN 0, 0, 0
SYSTEM

maluj:
 GOSUB mouseHide
 FOR a = 1 TO 4
  FOR b = 1 TO 4
   LINE (b * 80 + 80, a * 80 + 16)-(b * 80 + 158, a * 80 + 94), c(p(a, b)), BF
 NEXT b, a
 GOTO mouseShow
RETURN

hudba:
 f = 1
 GOSUB mouseHide
 FOR b = 1 TO m(a)
  IF LEN(INKEY$) THEN f = 0
  IF f THEN PLAY m$(a, b)
 NEXT b
 GOSUB mouseShow
GOTO delay

mouseInit:
 ax = 0
 GOSUB driver
RETURN

mouseShow:
 ax = 1
 GOSUB driver
RETURN

mouseHide:
 ax = 2
 GOSUB driver
RETURN

mouseStatus:
 ax = 3
 GOSUB driver
 IF mb = 1 THEN
  IF mx < 120 OR mx > 518 OR my < 56 OR my > 454 THEN RETURN
  mx = mx - 80
  my = my - 16
  r = my \ 80
  s = mx \ 80
  IF r = 0 OR r = 5 THEN
   IF s > 0 AND s < 5 THEN
    a = s
    IF r = 5 THEN a = a + 4
    a$ = RIGHT$(STR$(a), 1)
   END IF
  END IF
  IF s = 0 OR s = 5 THEN
   IF r > 0 AND r < 5 THEN
    a = r
    IF s = 5 THEN a = a + 4
    a$ = RIGHT$(CHR$(a + 96), 1)
   END IF
  END IF
 END IF
RETURN

driver:
 DEF SEG = VARSEG(asm)
 CALL Absolute(ax, mb, mx, my, VARPTR(asm))
RETURN

uvod:
 COLOR 15
 CLS
 LINE (0, 0)-(639, 479), , B
 LINE (1, 1)-(638, 478), , B
 LINE (3, 3)-(636, 476), , B
 RESTORE
 FOR a = 4 TO 28
  t = a - 4: radek = a: sloupec = 41 - LEN(text$(a - 4)) \ 2: GOSUB text
 NEXT a
 FOR a = 12 TO 15
  FOR b = 37 TO 43 STEP 2
   READ c
   LOCATE a, b - 12
   COLOR c
   PRINT "██"
   READ c
   LOCATE a, b
   COLOR c
   PRINT "██"
   READ c
   LOCATE a, b + 12
   COLOR c
   PRINT "██"
 NEXT b, a
RETURN

text:
 FOR i = 1 TO LEN(text$(t))
  znak = ASC(MID$(text$(t), i, 1))
  FOR j = 0 TO 7
   LINE (sloupec * 8 - 8 + j, radek * 16 - 16)-(sloupec * 8 - 8 + j, radek * 16 - 1), , , font(znak - 32, j, fonttype)
  NEXT j
  sloupec = sloupec + 1
  IF sloupec > 80 THEN sloupec = 1: radek = radek + 1
  IF radek > 30 THEN radek = 1
 NEXT i
RETURN

nejsouData:
 LINE (171, 159)-(451, 303), 14, BF
 LINE (175, 163)-(447, 299), 4, BF
 LOCATE 13, 31
 PRINT " Nenalezen soubor "
 LOCATE 15, 32
 PRINT ">> PLACKA.DAT <<"
 LOCATE 17, 28
 PRINT " program nelze spustit! "
GOTO ukoncit

vadnaData:
 LINE (171, 159)-(451, 303), 14, BF
 LINE (175, 163)-(447, 299), 4, BF
 LOCATE 13, 31
 PRINT " Chyba v souboru "
 LOCATE 15, 32
 PRINT ">> PLACKA.DAT <<"
 LOCATE 17, 28
 PRINT " program nelze spustit! "
GOTO ukoncit

chybaProgramu:
 LINE (171, 159)-(451, 303), 14, BF
 LINE (175, 163)-(447, 299), 4, BF
 LOCATE 14, 32
 PRINT " Chyba programu "
 LOCATE 16, 28
 PRINT " zkus ho znovu spustit! "
ukoncit:
 PLAY "t200o4l8cbcbcbl4cp1p2"
 FOR i = 0 TO 96
  time! = TIMER
  LINE (171 + i, 159 + i / 1.5)-(451 - i, 303 - i / 1.5), 0, B
  WHILE time! = TIMER: WEND
 NEXT i
 SLEEP 1
 SCREEN 0, 0, 0
SYSTEM


screenshot hry Placka